ROSKILDE FJORD

Svartbag

(Larus marinus).


Svartbag unger.

Vores største måge – svartbagen, hvis primære ynglelokaliteter i Danmark er Kattegatøerne, blev første gang fundet ynglende på Øksneholm i 1980. Siden har den bredt sig ned gennem fjorden, og nu yngler den også på de aller sydligste holme – Ringøen og Skovholmene. Dens indvandring i fjorden er sket parallelt med ederfuglen, som tidligere også kun forekom på mere marine lokaliteter. I Isefjorden yngler et ret stort antal svartbage på øerne syd for Orø. En stor del af disse blev smittede og døde af fuglekolera i sommeren 2001 og 2002, fordi de åd af de døde ederfugle, men der er ikke konstateret fuglekolera i Roskilde Fjord. Flere af de svartbage, som er blevet ringmærket i Roskilde Fjord er om vinteren blevet tilbagemeldt fra nordtyske Østersølokaliteter.
Se signaturforklaring her.

Bestandsudvikling for Svartbag


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".